Περιοχή Σύνδεσης Συνεργατών
Έχετε ήδη λογαριασμό; | Συνδεθείτε
Img 3
Img 4

 

Για να λάβετε τον ενημερωμένο κατάλογο συνεργατών κοντά σας όπου μπορείτε να ανακυκλώσετε τους συσσωρευτές σας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα βιώσιμο μέλλον, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info[@]winnerbattery[dot]com. Διαφορετικά, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

Διάθεση απόβλητων συσσωρευτών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στον συσσωρευτή ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι ο παρεχόμενος συσσωρευτής δεν θα πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο.

Σε ορισμένους συσσωρευτές το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν οι συσσωρευτές περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη των συσσωρευτών αυτών, θα βοηθήσετε στην πρόληψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδεχομένως να προκαλούνταν διαφορετικά από ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων του συσσωρευτή. Η ανακύκλωση των υλικών θα συνδράμει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Σε περίπτωση προϊόντων, τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με ενσωματωμένο συσσωρευτή, ο συσσωρευτής αυτός θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό εξυπηρέτησης.

Για τη διασφάλιση της κατάλληλης απόρριψης του συσσωρευτή, παραδώστε το προϊόν στο τέλος του κύκλου ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς συνεργάτη της WINNER BATTERY.

Για όλους τους υπόλοιπους συσσωρευτές, δείτε το κεφάλαιο σχετικά με την ασφαλή αφαίρεση του συσσωρευτή από το προϊόν. Παραδώστε τον συσσωρευτή στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απόβλητων συσσωρευτών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του παρόντος προϊόντος ή συσσωρευτή, επικοινωνήστε με την περιφερειακή Δημόσια Υπηρεσία, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα, από όπου αγοράσατε το προϊόν μας.

Διάθεση Παλαιού Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το παρεχόμενο προϊόν δεν θα πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού, θα βοηθήσετε στην πρόληψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδεχομένως να προκαλούνταν διαφορετικά από ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα συνδράμει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του παρόντος προϊόντος, επικοινωνήστε με την περιφερειακή Δημόσια Υπηρεσία, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα, από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Κατάλληλα εξαρτήματα: Ελεγκτής Συσσωρευτή, Ενισχυτής Συσσωρευτή